ภาษาไทย - thai språk

Tolk Thai AS  เป็นบริษัทฯ ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายในประเทศนอร์เวย์ ที่ Brønnøysundregistrene ตามหมายเลของค์กรคือ Org. Nr. 998 394 155  ให้บริการแปลเอกสารภาษาไทย และให้บริการล่ามแปลภาษาไทยที่ปฏิบัติตัวเป็นกลาง และอยู่ภายใต้กฏหมาย กฏระเบียบข้อบังคับ ทำตามจรรยาบรรณล่าม/ผู้แปลภาษาอย่างเคร่งครัดรวมทั้งปกปิดข้อมูลทุกอย่างไว้เป็นความลับ

บริการแปลเอกสารต่างๆ ดังนี้คือ

1)แปลจาก ภาษาไทย  เป็น  ภาษานอร์เวย์ (thai til norsk)

2)แปลจาก ภาษานอร์เวย์ เป็น ภาษาไทย (norsk til thai)

3)แปลจาก ภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ (thai til engelsk)

4)แปลจาก ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย (engelsk til thai)

เอกสารต่างๆที่ส่งไปให้แปลบ่อยๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช และ  ปวส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนฯ ใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ใบรับรองการทำงาน ใบมรณบัตร  ใบสำคัญหย่า ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบรับรองความโสด ใบทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร  เอกสารสัญญา ใบโฉนดที่ดิน ใบกรรมสิทธิที่ดิน เอกสารจากศาล เอกสารสำนักงานทนายความ  ใบรับรองจากโรงพยาบาล กรมตำรวจ และ อื่นๆ เป็นต้น

อัตราค่าบริการการแปลเอกสาร เริ่มต้นที่ 500โครน ต่อ หน้า (ไม่รวม MVA ) หรือ 625 โครน  ต่อ หน้า (รวม MVA )

วิธีการใช้บริการแปลเอกสาร ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เพียง 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.อัตราค่าบริการการแปลเอกสาร คือกระดาษหน้า  A4 ราคาหน้าละ   625 โครน  (รวม MVA ) (ในกรณี ที่เอกสารมี หน้า-หลัง  คิดอัตราค่าบริการจำนวน 2 หน้า คือ 1250 โครน )  และ ถ้า เอกสารหน้าแรกมีขนาดใหญ่เท่ากับหน้า A4 สองหน้ารวมกัน คิอค่าบริการจำนวน 1250 โครน ต่อ หนึ่งหน้าใหญ่ และ ด้านหลังมีขนาดเท่ากัน คิดค่าบริการ จำนวน 1250 โครน เพราะฉะนั้น เอกสารที่มีหน้าขนาดใหญ่นั้น คิดค่าบริการ หน้า-หลัง รวม 2500 โครน

2. ขอให้ระบุด้วยว่า ท่านต้องการแปลเอกสาร จาก ภาษาอะไร  เป็น ภาษาอะไร  จำนวน กี่ หน้า

3.ขอให้ท่าน เขียน ชื่อ-นามสกุล บุคคลที่ปรากฏในเอกสารที่ท่านต้องการแปล โดยการสะกดชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับ พาสปอร์ต หรือ บัตรประจำตัวประชาชน แนบส่งไปพร้อมเอกสารด้วย

4.ขอให้ท่านส่งเอกสาร ไปทางไปรษณีย์ หรือทาง อีเมลย์ ไปให้  Tolk Thai AS ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างบนนั้น และ ขอให้ท่าน เขียนชื่อ –นามสกุล ที่อยู่ ของท่านให้ชัดเจน พร้อม เบอร์โทรศัพท์ หรือ อี-เมลย์ (ถ้ามี) เพื่อสะดวกในการติดต่อและส่งเอกสารที่แปลเสร็จเรียบร้อยกลับไปให้ท่าน

5.ขอให้ท่านนับจำนวนหน้าให้ถูกต้อง แล้วโอนเงินเข้าบัญชี  Tolk Thai AS บัญชี หมายเลข 12040328880 และ ส่ง SMS ยืนยันไปที่โทรศัพท์ เบอร์ 4500 5444  ว่า ท่านชื่ออะไร และได้โอนเงินจำนวนเท่าใดไปเข้าบัญชี เพื่อแปลเอกสารจำนวนกี่หน้า หลังจากที่ได้รับ SMS  จากท่าน  ทาง Tolk Thai AS จะรีบดำเนินการแปลเอกสารให้ท่านทันที

6.Tolk Thai AS  จะดำเนินการจัดส่งเอกสารที่แปลเสร็จเรียบร้อยพร้อมการรับรองที่ถูกต้อง ไปให้ท่านทางไปรษณีย์ทันที ตามที่อยู่ของท่านได้ให้ไว้ 

7.หากท่านมีความสงสัยประการใดขอให้โทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 4500 1444 หรือ 4500 5444  หรือ ติดต่อ ทาง อีเมลย์ ได้ ที่ leder@tolkthai.n

“เพียงทำตามขั้นตอนดังกล่าวข้างบนเท่านั้นท่านก็จะได้รับการบริการการแปลเอกสารที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วทันใจจาก Tolk Thai AS” 


โทร   4500 1444

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อใช้บริการ


ติดต่อ

บริษัทล่ามไทย (Tolk Thai AS )

องค์กรหมายเลข : 998394155


ผู้จัดการ   ล่ามไทย  ผู้แปลไทย 

โดย  ปฏิญญา  สต๊อคเก็ต


โทรศัพท์  4500 1444

อีเมล์ leder@tolkthai.no 

แฟกซ์   7310   9401 


บัญชีเลขที่   12040328880


ที่อยู่

Tolk Thai AS     

Håkon Herdebreisvei 2

7046 Trondheim


ติดต่อสอบถาม   บริษัทล่ามไทย  (Tolk Thai AS) ได้ ที่ โทร 45001444

 ปฏิญญา  สต๊อคเก็ต  

* เป็นล่าม และเป็นผู้แปลเอกสารภาษาไทย   ทำตามจรรยาบรรณล่ามอย่าง เคร่งครัดปฏิบัติตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

* เป็นล่าม หรือผู้แปล และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านภาษา เพียงคนเดียวที่จบการศึกษา ระดับมหาบัณฑิตทางด้านภาษา ศาสตร์จากมหาวิทยาลัย NTNU เมืองทรอนแฮม ประเทศนอร์เวย์

*เป็นสมาชิกของสมาคมแปล หนังสือนอร์เวย์และสมาคมล่ามในประเทศนอร์เวย์

 * เป็นผู้แปลพจนานุกรม ตำราเรียนสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ที่ได้ใช้เป็นหนังสือ เรียนภาษานอร์เวย์ทั่วประเทศ

* เคยเป็นผู้แปลเอกสารให้กับบริษัทไมโครดีไซด์หรือเคอฟรีเมื่อ ปี คส 2538

* เป็นล่ามภาษาไทย และผู้แปลเอกสารภาษาไทยให้กับบริษัทฯ ล่ามต่างๆ ทั่วประเทศนอร์เวย์

*เป็นประธานสมาคมพุทธ ศาสนิคชนไทยทรอนแฮม และเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดไทยแห่งแรกใน Trøndelag

*เป็นรองประธานสมาคม ชาวต่างชาติฯ

*เป็นอนุกรรมการสมาคม สตรีนานาชาติ

* ได้รับเหรียญดีเด่น สำหรับผู้ทำงานทางด้านผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่Tolk Thai AS er under avvikling (Org nr: 998394155). Vi svarer dessverre ikke lengre på forespørsler om oversetting og tolking, så vennligst kontakt andre tilbydere av disse tjenestene. Om dere trenger tolk eller oversetter så kan dere kontakte følgende selskaper/etater nevnt nedenfor som Tolk Thai AS har samarbeidet med.


Tolk Thai AS กำลังจะปิดการบริการด้านล่ามและการแปลเอกสารเราจึงไม่สามารถรับงานด้านการแปลเอกสารต่อไปได้ดังนั้นจึงใคร่ขอให้ท่านติดต่อรับการบริการการแปลเอกสารได้จากบริษัทฯล่ามหรือสำนักงานการแปลเอกสารดังต่อไปนี้


Akasie Språktjenester AS (oversetter), Allegro språktjenester (oversetter), Amesto Translations i Oslo (oversetter), Hero Tolk i Oslo (tolk), Hurtigoversetter.no i Nederland (oversetter), Nord Tolk AS i Kristiansand fra (oversetter/tolk), Noremi språktjenester (oversetter), Noricom Nord AS (oversetter/tolk), Noricom Språktjenester AS (oversetter/tolk), Noricom Tromsø (tolk), Noricom Trøndelag (tolk), Noricom Ålesund (tolk),  Noricom Vest AS (oversetter/tolk), Salita tolke og translatørtjeneste AS (oversetter/tolk), Samtext Norway AS (oversetter), Semantix i Stavanger (tolk), Språksenteret i Tromsø (tolk), Språktjenester Drammen kommune (oversetter), Tolk Sør i Kristiansand – kommunal (oversetter/tolk), Tolk24 i Kristiansand (oversetter/tolk), Tolk-én i Fredrikstad (oversetter/tolk), Tolkenett AS i Oslo (tolk), Tolkehjelpen AS i Holmestrand (tolk), Tolketjenesten AS i Bodø (oversetter/tolk), Tolketjenesten i Grenland (oversetter), Tolketjenesten for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo (tolk), Tolketjenesten i Bergen – kommunal (oversetter), Tolketjenesten i Oslo – kommunal (oversetter), Translatørservice AS i Sandnes (oversetter) og Visum Consulting (oversetter)

WWW:TOLKTHAI.NO  |   TLF/โทร. 45001444