ราคา

Tolk Thai AS er under avvikling (Org nr: 998394155). Vi svarer dessverre ikke lengre på forespørsler om oversetting og tolking, så vennligst kontakt andre tilbydere av disse tjenestene. Om dere trenger tolk eller oversetter så kan dere kontakte følgende selskaper/etater nevnt nedenfor som Tolk Thai AS har samarbeidet med.


Tolk Thai AS กำลังจะปิดการบริการด้านล่ามและการแปลเอกสารเราจึงไม่สามารถรับงานด้านการแปลเอกสารต่อไปได้ดังนั้นจึงใคร่ขอให้ท่านติดต่อรับการบริการการแปลเอกสารได้จากบริษัทฯล่ามหรือสำนักงานการแปลเอกสารดังต่อไปนี้


Akasie Språktjenester AS (oversetter), Allegro språktjenester (oversetter), Amesto Translations i Oslo (oversetter), Hero Tolk i Oslo (tolk), Hurtigoversetter.no i Nederland (oversetter), Nord Tolk AS i Kristiansand fra (oversetter/tolk), Noremi språktjenester (oversetter), Noricom Nord AS (oversetter/tolk), Noricom Språktjenester AS (oversetter/tolk), Noricom Tromsø (tolk), Noricom Trøndelag (tolk), Noricom Ålesund (tolk),  Noricom Vest AS (oversetter/tolk), Salita tolke og translatørtjeneste AS (oversetter/tolk), Samtext Norway AS (oversetter), Semantix i Stavanger (tolk), Språksenteret i Tromsø (tolk), Språktjenester Drammen kommune (oversetter), Tolk Sør i Kristiansand – kommunal (oversetter/tolk), Tolk24 i Kristiansand (oversetter/tolk), Tolk-én i Fredrikstad (oversetter/tolk), Tolkenett AS i Oslo (tolk), Tolkehjelpen AS i Holmestrand (tolk), Tolketjenesten AS i Bodø (oversetter/tolk), Tolketjenesten i Grenland (oversetter), Tolketjenesten for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo (tolk), Tolketjenesten i Bergen – kommunal (oversetter), Tolketjenesten i Oslo – kommunal (oversetter), Translatørservice AS i Sandnes (oversetter) og Visum Consulting (oversetter)

อัตราค่าบริการ/ราคา


หัวข้อ  บริษัทล่ามไทย   ราคา ล่ามไทย  โดย คนไทยที่เป็นนักภาษาศาสตร์ คนเดียวเท่านั้นในประเทศนอร์เวย์    ราคาเป็นกันเอง ทั้ง ราคาล่ามไทย  และ แปลเอกสารไทย  มีความสามารถในการเป็นล่ามไทย และ เป็นผู้แปลไทย    เป็นล่ามไทย และผู้แปลไทย ให้บริการงานแก่ลูกค้าที่เป็นงานส่วนตัวและสำหรับลูกค้าที่ต้องไปติดต่อสถานที่ราชการ หน่วยงานต่างๆ

คำอธิบาย  อัตราค่าบริการ/ราคาบริษัทล่ามไทย

สวัสดีค่ะ และยินดีต้อนรับ เข้าสู่บริษัทล่ามไทย

สำหรับลูกค้าใหม่ และคนไทยทุกท่าน  บริษัทล่ามไทย อยากแนะนำท่านให้ได้รู้จักบริษัทฯ ว่า เป็นบริษัทของคนไทย  ให้บริการแก่คนไทย  ด้วยการให้บริการล่ามไทย และผู้แปลเอกสารไทย โดยนักภาษาศาสตร์คนไทย หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาที่จบการศึกษาจากมาหาวิทยาลัยจากประเทศไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาซึ่งจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย NTNU เมืองทรอนแฮม   บริษัทล่ามไทยคิดค่าอัตราบริการในราคาเป็นกันเองสำหรับคนไทย บริษัทล่ามไทยมีประสบการณ์มากมายในการเป็นล่ามและมีประสบการณ์ที่ยาวนานในการเป็นผู้แปลให้กับบริษัทแปลหลายๆบริษัท  ลูกค้าและผู้ใช้บริการบริษัทล่ามไทยจะได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมากในการผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาคนเดียวในประเทศนอร์เวย์เท่านนั้น คือ ปฏิญญา  สต๊อคเก็ต  ซี่งเป็นผู้ที่ได้ทำงานร่วมกับคนไทย เป็นที่รู้จักของคนไทยในทรอนเดอร์ลาค มาตลอดเพราะเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งวัดไทยแห่งแรกในเขตทรอนเดอร์ลาค  และเมื่อปีค.ศ 2006 ได้ทำงานให้กับองค์กรสาธารณะประโยชน์หลายๆองค์กรในประเทศไทยจนได้รับเหรียญดีเด่นในด้านการทำงานช่วยเหลือคนไทย

ราคาสำหรับการเป็นล่ามไทย

ราคาสำหรับการแปลเอกสารไทย

ภูมิใจในบริษัทล่ามไทย   ลองใช้บริการของเราสักครั้ง

ราคาของบริษัทล่ามไทย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทล่ามไทย

ประทับใจในการใช้บริการบริษัทล่ามไทย2

สำหรับลูกค้าใหม่ ของบริษัทล่ามไทย 
 


โทร   4500 1444

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อใช้บริการ


ติดต่อ

บริษัทล่ามไทย (Tolk Thai AS )

องค์กรหมายเลข : 998394155


ผู้จัดการ   ล่ามไทย  ผู้แปลไทย 

โดย  ปฏิญญา  สต๊อคเก็ต


โทรศัพท์  4500 1444

อีเมล์ leder@tolkthai.no 

แฟกซ์   7310   9401 


บัญชีเลขที่   12040328880


ที่อยู่

Tolk Thai AS     

Håkon Herdebreisvei 2

7046 Trondheim


ติดต่อสอบถาม   บริษัทล่ามไทย  (Tolk Thai AS) ได้ ที่ โทร 45001444

 ปฏิญญา  สต๊อคเก็ต  

* เป็นล่าม และเป็นผู้แปลเอกสารภาษาไทย   ทำตามจรรยาบรรณล่ามอย่าง เคร่งครัดปฏิบัติตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

* เป็นล่าม หรือผู้แปล และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านภาษา เพียงคนเดียวที่จบการศึกษา ระดับมหาบัณฑิตทางด้านภาษา ศาสตร์จากมหาวิทยาลัย NTNU เมืองทรอนแฮม ประเทศนอร์เวย์

*เป็นสมาชิกของสมาคมแปล หนังสือนอร์เวย์และสมาคมล่ามในประเทศนอร์เวย์

 * เป็นผู้แปลพจนานุกรม ตำราเรียนสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ที่ได้ใช้เป็นหนังสือ เรียนภาษานอร์เวย์ทั่วประเทศ

* เคยเป็นผู้แปลเอกสารให้กับบริษัทไมโครดีไซด์หรือเคอฟรีเมื่อ ปี คส 2538

* เป็นล่ามภาษาไทย และผู้แปลเอกสารภาษาไทยให้กับบริษัทฯ ล่ามต่างๆ ทั่วประเทศนอร์เวย์

*เป็นประธานสมาคมพุทธ ศาสนิคชนไทยทรอนแฮม และเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดไทยแห่งแรกใน Trøndelag

*เป็นรองประธานสมาคม ชาวต่างชาติฯ

*เป็นอนุกรรมการสมาคม สตรีนานาชาติ

* ได้รับเหรียญดีเด่น สำหรับผู้ทำงานทางด้านผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหมWWW:TOLKTHAI.NO  |   TLF/โทร. 45001444